ALGEMENE VOORWAARDEN

De leden sluiten met het FitClass-centrum een overeenkomst. De contractuele relatie die aldus ontstaat tussen het FitClass-centrum en de leden wordt bepaald door deze Algemene Voorwaarden. Deze overeenkomst is tezelfdertijd een lidmaatschap bij VZW FitClass België. Dit lidmaatschap bedraagt 30 euro en is jaarlijks te betalen. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst.

I. DOEL:
Het FitClass-centrum is een privaat centrum die haar ruimte en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden met als hoofddoel: “mensen leren bewegen met plezier”. Zij doet dit naar best vermogen.

2. AANBOD:
U wordt lid van zodra u deze overeenkomst ondertekent. Vooraf kunt u op voldoende  wijze kennismaken met  de  geboden  diensten  van FitClass. Het  aanbod, alsook de openingsuren, variëren van centrum tot centrum. Elk centrum behoudt zich het recht voor om uurroosters, reglementeringen en lesgevers te veranderen.

3. MINIMUMLEEFTIJD:
De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst bedraagt 16 jaar. Vanaf  12 jaar is dit ook mogelijk op voorwaarde dat de minderjarige persoon wordt begeleid door een meerderjarige.

4. TOEGANG:  
Het  lid verklaart  binnen  de  school  enkel  de  ruimtes  te  betreden toegewezen aan FitClass. leder lid dient zich bij elk bezoek aan te melden via het check- in systeem en is verplicht zijn/haar lidkaart, de FitClass-pas, mee te hebben. De lidkaart is  strikt persoonlijk.  Bij   verlies dient het  lid een  nieuwe FitClass-pas  aan te kopen, kostprijs 10 euro. Enkel leden die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de centra. Het  eventueel achterstal in  betaling dient onmiddellijk te worden voldaan. Het management kan ten allen tijde beslissen  om achterstallen te innen via domiciliëring. Indien het lid gedurende een periode van 3 maanden meer dan 75% van zijn bezoeken uitvoert in  een ander FitClass-centrum  dan zal dit lid getransfereerd  worden naar het andere FitClass-centrum.

5.  SOORTEN OVEREENKOMSTEN:
leder lid van is automatisch ook lid van VZW FitClass België door betaling van de VZW-bijdrage.  Dit lidmaatschap geeft recht tot gebruik van de  FitClass-inrichting   in de  school.  Verder is  de  infomap  een  onderdeel  van  dit lidmaatschap. Ook een sportongevallenverzekering  via vzw Sporta is inbegrepen in de VZW-bijdrage;  de  polis en voorwaarden  van deze  verzekering zijn te  vinden op de website www.fitclass.be.
leder  lid kiest voor  een bepaald  FitClass-plan en  mag  alleen  deze activiteiten beoefenen
die voorzien zijn in het gekozen FitClass-plan.
5.1. FitClass-plan ‘Leren bewegen met plezier’: deze overeenkomst wordt standaard aangegaan voor onbepaalde duur en heeft een minimaal engagement van 6 volledige maanden betaald met volledige cursusbijdragen. Het  lid heeft elke 12 weken recht op een hertest. Verder heeft het lid recht op 2 FitClass-lessen per week.
5.2. FitClass-plan ‘Meer bewegen met plezier’: deze overeenkomst wordt standaard aangegaan voor onbepaalde duur en heeft een minimaal engagement van 6 volledige maanden betaald met volledige cursusbijdragen. Het  lid heeft elke 12 weken recht op een  hertest.  Verder  heeft  het  lid  recht  op  3  FitClass-lessen  per  week,  waarvan  minstens
één outdoorles (FitClass Go of FitClass Move).
5.3. FitClass-plan  ‘Thuis en buiten bewegen  met plezier’:  deze overeenkomst wordt standaard aangegaan voor onbepaalde duur en heeft een minimaal engagement van 6 volledige maanden betaald met volledige cursusbijdragen. Het  lid heeft elke 12 weken recht op een hertest.

6. FLEXIBILITEIT:
Dit FitClass-plan  is een minimaal engagement van 6 maanden. Deze overeenkomst kan dus ten vroegste stopgezet  worden na 6 maanden. Dit kan  door ondertekening van een opzeggingsdocument in het FitClass-centrum  tijdens een vooraf gemaakte  afspraak of door een aangetekende  opzeggingsbrief. Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van een maand  die   ingaat  respectievelijk  op  datum  van  ondertekening  van  het opzeggingsdocument of op de postdatum van de aangetekende opzeggingsbrief. Het lid dat kiest voor betalingswijze domiciliering (sepa dom) kan elke kalendermaand éénmaal van FitClass-plan  veranderen.  De wijzigingen zijn van toepassing  de eerst volgende volledige kalendermaand.  Het lid dat kiest  voor de betalingswijze ‘cash’ kan niet van FitClass-plan wisselen.

7. UITBLIJVEN BETALING:
7.1  WANBETALING TIJDENS DE  PERIODE VAN HET   MINIMAAL ENGAGEMENT:  Indien het  lid nalaat  gedurende  de 1ste  6 maanden de bijdrage te  betalen,  na daartoe tevergeefs  te  zijn  aangemaand   gedurende   twee   maanden,   is  de lidmaatschapsovereenkomst van rechtswege  en zonder ingebrekestelling ontbonden in het nadeel van het lid. De vervallen en onbetaalde maandbijdragen zijn onmiddellijk  verschuldigd, vermeerdert met de niet-vervallen  maandbijdragen met betrekking tot de minimale looptijd van de overeenkomst, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR voor de administratieve kosten van het FitClass-centrum.  FitClass zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke  wijze innen, eventueel  in samenwerking met derden.

7.1  WANBETALING NA  DE  PERIODE VAN HET   MINIMALE   LOOPTIJD:
In  het geval de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en het lid één maand in gebreke   blijft  na   daartoe   tevergeefs    te   zijn  aangemaand   de   maandelijkse maandbijdrage te  betalen,  is de  lidmaatschapsovereenkomst   van rechtswege  en zonder ingebrekestelling  ontbonden  in   het  nadeel  van het  lid.  De  vervallen en onbetaalde  maandbijdragen tot  de  datum van  ontbinding van  de lidmaatschapsovereenkomst  zijn onmiddellijk verschuldigd, evenals  een  forfaitaire schadevergoeding  van  50  EUR voor  de  administratieve  kosten  van  het  FitClass- centrum.  FitClass zal haar  vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen, eventueel in samenwerking met derden.

8. INDEXATIE:
De maandelijkse  bijdrage zal na een looptijd van 6 volledige maanden automatisch en zonder verdere  verwittiging worden aangepast  volgens de formule [aanvangsbijdrage  x nieuw indexcijfer/aan-  vangsindexcijfer] gebaseerd  op de gezondheidsindex, die wordt bepaald door FOD,  Economie, K.M.O.,  Middenstand en Energie.

9.  BEVRIEZING:
In   geval  van  langdurige  ziekte,   zwangerschap,  zaken-   of schoolverplichtingen kunnen leden hun FitClass-plan bevriezen voor minimum 1 maand en maximum 12 maanden mits voorlegging van wettige  een (doketers)attest of bewijs. Men kan tijdens de minimale looptijd maximaal I maand gratis bevriezen. Indien men langer dan 1 kalendermaand wenst te bevriezen  zal men vanaf de tweede maand een bevriezingstarief van 6 euro per maand betalen. De aanvraag  tot tijdelijke bevriezing  dient te  worden ingediend samen met de lidkaart vóór de 25ste van de maand die de start van de bevriezingsperiode voorafgaat. In geval van bevriezing tijdens de minimale looptijd wordt deze verlengd met het aantal maanden bevriezing. Stopzetting is niet mogelijk vóór de nieuwe einddatum van de minimale looptijd.

10. STOPZETTING: Een FitClass-plan  kan enkel na 6 maanden (en dus niet tijdens de 6 maanden)  rechtsgeldig  worden  opgezegd  door  de  ondertekening  van  een opzeggingsdocument  in het FitClass-centrum  tijdens een vooraf gemaakte afspraak of door een aangetekende opzeggingsbrief verstuurd aan het FitClass-centrum  (gegevens zie stempel  op de lidmaatschapsovereenkomst).  Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand die ingaat respectievelijk  op  datum  van  ondertekening  van  een  opzeggingsdocument  in het FitClass-centrum  of op de postdatum van de aangetekende opzeggingsbrief verstuurd aan FitClass-centrum.

11. MEDISCHE TOESTAND:
11.1 Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke  inspanning en dat het leveren van een fysieke  inspanning geen  schade  kan berokkenen  aan  zijn of  haar  gezondheid,  veiligheid en/of  fysieke conditie.
11.2 Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie,  een besmettelijke  ziekte  of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

12. GEDRAG:
FitClass verwacht van haar leden een correct gedrag. Elke gedraging, die tot gevolg zou kunnen hebben dat het centrum of de andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding.

I3. VERZEKERING:
13.1  leder  lid verzekert  zichzelf voor persoonlijke ongevallen.  Vraag meer  info bij jouw verzekeringsmakelaar. Voor gevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in  de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het FitClass-centrum zelf daarvoor niet kan worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld  of  die van haar aangestelden  of lasthebbers,  zonder afbreuk te  doen aan haar wettelijke  aansprakelijkheid.
13.2 Noch het FitClass-centrum,  noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Berg al jouw waardevolle voorwerpen altijd op in de daarvoor bestemde lockers.
13.3 Noch het FitClass-centrum,  noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte  van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club.

14. PRIVACYBELEID:
Het FitClass-centrum  gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
14.1  De verantwoordelijke voor de  verwerking van jouw persoonsgegevens  is het FitClass centrum.
14.2 Indien u ons uw persoonlijke gegevens  overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
14.3  Door middel van een  gedateerde  en  ondertekende  aanvraag  gericht aan het FitClass-centrum     en   mits   een   bewijs   van   jouw   identiteit   (kopie   van   jouw identiteitskaart) kan je gratis een geschreven overzicht van jouw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens  worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

15. GERECHTSGESCHILLEN:
Geschillen omtrent de uitvoering van dit contract en/of de betalingsverplichtingen  van  de  partijen  kunnen  enkel  gebracht  worden  voor  de rechtbanken van Antwerpen  of voor het Vredegerecht  van het kanton te Antwerpen. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die u wenst.

De gegevens van het FitClass centrum vind u vooraan rechtsonder op de
lidmaatschapsovereenkomst